นายสุพรรณ  พลายมาศ
นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

   
นิติกรชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ
 

นางสาวประภัสสร  ประทุมนอก

นิติกรชำนาญการ

นางสาวลีลานาฏ  พิมพ์พัฒน์

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

นางสาวกมลชนก  สุขยานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ