กลุ่มงานวินัยและนิติการ เป็นหน่วยงานภายในกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย 2 งาน และ 1 หน่วย  ดังนี้

 

 

 

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการมีอัตรากำลังทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา  เป็นอัตราที่บรรจุแล้ว 5 อัตรา  และอัตราว่างที่ยังไม่ได้บรรจุ 1 อัตรา  ดังนี้