Photo Photo Photo
Home  //  เกี่ยวกับเกี่ยวงานวินัยและนิติการ  //  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม สัมมนาฟรี

อบรมการทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง กับ SoGoodWeb  ฟรี!!!!!!  

Read more
รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557

Read more
คลินิกกฎหมาย

  "คลินิกกฎหมาย" ตอน รู้ไว้สักนิด!! บทลงโทษของคนกระทำผิด  

Read more
Welcome To AEC "ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมอาเซียน"

    Welcome To AEC "ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมอาเซียน"

Read more

ปรัชญา

 

                   มุ่งมั่นให้บริการและปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันให้ดำเนินการโดยถูกต้องและชอบธรรม  โดยยึดในหลักวิชาชีพนักกฎหมาย  หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตย์

 

วิสัยทัศน์

 

                   ให้บริการด้านกฏหมาย โปร่งใสทุกขั้นตอน ดำเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้ปฏิบัติถูกวินัย เป็นกลไกการบริหารด้านคุณธรรม

 

พันธกิจ

 

                   1. เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร

                   2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการและสถาบัน

                   3. จัดทำและตรวจสอบร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ ร่างคำสั่ง และร่างสัญญา ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำ

                   4. สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์  และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยยึดถือความถูกต้องของขั้นตอนดำเนินงานและ
การคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด

                   5. ดำเนินคดีและประสานความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของสถาบัน

                   6. เป็นแบบอย่างของหน่วยงานที่ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาคุณธรรม จริยธรรมและเป็นเครือข่ายในการสร้างราชการใสสะอาด  

 

วัตถุประสงค์

 

                   1. ให้บริการและคำแนะนำด้านกฎหมายด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

                   2. ดำเนินงานด้านระบบคุณธรรมด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

                   3. รักษาสิทธิและประโยชน์ของสถาบันในการดำเนินคดีต่างๆ

                   4. ส่งเสริมให้ระบบการบริหารงานของสถาบันมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

Information

118 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น10 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3000 ต่อ 3203-3206

โทรสาร: 02 374 9445
E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.