เรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่สถาบันทุจริต และประพฤติมิชอบ สามารถส่งผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ส่งให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ

2. ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล