ข้อมูลเกี่ยวกับวินัย

ดาว์โหลดเอกสาร :: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

ดาว์โหลดเอกสาร :: ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2553