พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 

ข้อบังคับ+การสอบสวนทางวินัยและการลงโทษ

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพ.ศ. ๒๕๔๓