พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ [.pdf]

 

 

 

***************************************************************