"คลินิกกฎหมาย"

ตอน รู้ไว้สักนิด!! บทลงโทษของคนกระทำผิด

 

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติบทลงโทษจากการทำความผิดต่างๆ เช่น การฆ่าคน การลักทรัพย์ การฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่เยาวชนเป็นผู้กระทำความผิดก็จะมีการลงโทษเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากยังมีอายุน้อยและมีความรู้สึกผิดชอบชั่ว-ดีอย่างจำกัด ทำให้ในบางกรณีกฎหมายก็อาจจะไม่เอาโทษเลย โดยประมวลกฎหมายอาญาได้แบ่งกลุ่มอายุของเยาวชนที่กระทำความผิดไว้ดังนี้

เด็กดีดอทคอม :: รู้ไว้สักนิด!! บทลงโทษของคนทำผิดกฎหมาย


                 เยาวอายุไม่เกิน 7 ปี >> ถ้ามีการกระทำความผิดทางอาญาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ก็จะถือว่าเยาวชนคนนั้นเป็นผู้กระทำความผิด แต่กฎหมายได้มียกเว้นโทษไว้ให้ สาเหตุเพราะเยาวชนยังไม่รู้สึกผิดชอบชั่ว-ดี

                
เยาวชนอายุ 7 - 14 ปี >> เมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาก็จะถือว่าเยาวชนคนนั้นเป็นผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกัน แต่กฎหมายเห็นว่าเป็นวัยที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่อย่างจำกัด ทำให้มีการยกเว้นโทษให้ แต่จะมีการใช้ “วิธีการสำหรับเด็ก” แทน เพื่อเป็นการปรับปรุงนิสัยและพฤติกรรมของเยาวชนให้กลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิม ซึ่งมีวิธีการดังนี้

 

                 เยาวชนอายุ 14 – 17 ปี >> ผู้ที่กระทำความผิดที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยนี้ กฏหมายถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตามสมควรแล้ว ดังนั้นบทลงโทษที่จะได้รับจึงจะลดลงกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือศาลอาจจะเลือกใช้ “วิธีการสำหรับเด็ก” แทน

                 
เยาวชนอายุ 17 – 20 ปี >> ผู้กระทำความผิดจะได้รับเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่สำหรับในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดยังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่สมบูรณ์ ศาลก็จะลดโทษให้เหลือเพียงหนึ่งในสาม หรือกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายได้กำหนดไว้