กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวประภัสสร  ประทุมนอก

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากุ่มงานวินัยและนิติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3203

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นางสาววริษฐา  บุณยเศรษฐ

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3204

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

นายธนวรรธน์   วรรณธนะเดชาธร

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3205

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นางสาวกมลชนก  งามวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3206

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.