Photo Photo Photo

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ สถาบันฯ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒   

Read more
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2560 [.pdf]      

Read more
คลินิกกฎหมาย

  "คลินิกกฎหมาย" ตอน รู้ไว้สักนิด!! บทลงโทษของคนกระทำผิด  

Read more
Welcome To AEC "ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมอาเซียน"

    Welcome To AEC "ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมอาเซียน"

Read more

 

 

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวประภัสสร  ประทุมนอก

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากุ่มงานวินัยและนิติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3203

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นางสาววริษฐา  บุณยเศรษฐ

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3204

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

นายธนวรรธน์   วรรณธนะเดชาธร

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3205

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นางสาวกมลชนก  งามวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3206

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ เป็นหน่วยงานภายในกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย 2 งาน และ 1 หน่วย  ดังนี้

 

  •  งานวินัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์และร้องทุกข์  การดำเนินการกรณีบุคลากรผิดสัญญาลาศึกษา  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี  และดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 

  • งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย  พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  และงานอื่นๆ

 

  • หน่วยบริหารและธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำแผน  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานบุคลากร  งานพัสดุ  งานเอกสารประกอบการประชุม  งานผลิตเอกสาร  และงานสนับสนุนอื่น

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการมีอัตรากำลังทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา  เป็นอัตราที่บรรจุแล้ว 5 อัตรา  และอัตราว่างที่ยังไม่ได้บรรจุ 1 อัตรา  ดังนี้

 

  • หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ  ได้แก่  นายสุพรรณ  พลายมาศ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

 

  • งานวินัยและงานนิติการ  ได้แก่  1. นางสาวประภัสสร ประทุมนอก พนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 2. นางสาวลีลานาฏ พิมพ์พัฒน์  และ 3. นางสาววริษฐา บุณยเศรษฐพนักงานสถาบันตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 

  • หน่วยบริหารและธุรการ  ได้แก่  นางสาวกมลชนก  สุขยานี  พนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

                

 

             กลุ่มงานวินัยและนิติการเป็นหน่วยงานให้บริการด้านกฎหมาย ซึ่งแรกเริ่มจัดตั้งในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ“แผนกการเจ้าหน้าที่”กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรียกว่า“งานวินัยและนิติการ”มีภาระหน้าที่ในการร่างและตรวจสอบระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน ร่างและตรวจสอบสัญญาต่างๆ ที่สถาบันได้ทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก ร่างหนังสือโต้ตอบข้อหารือหน่วยงานภายนอก/ภายในสถาบันให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับของทางราชการ ติดต่อประสานงานและดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม และชดใช้ทุน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ในปี พ.ศ.2531 สำนักงานอธิการบดีได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโดยได้ดำเนินการแบ่งส่วนราชการใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ “แผนกการเจ้าหน้าที่” เป็น  “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่” แต่ยังเป็นหน่วยงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  โดยมีงานวินัยและนิติการเป็นหน่วยงานภายในของฝ่ายการเจ้าหน้าที่เช่นเดิม  ต่อมาในปี พ.ศ.2539  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้แยก“ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”ออกจากกองกลาง  และให้มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแล  และงานวินัยและนิติการยังเป็นหน่วยงานภายในของฝ่ายการเจ้าหน้าที่

                   เนื่องจากภาระงานด้านบริหารงานบุคคลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ยุ่งยากและซับซ้อน  อีกทั้งกฎหมาย  ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ  ที่มีผลใช้บังคับกับบุคลากรแต่ละประเภท มีทั้งที่สามารถใช้บังคับร่วมกันได้และที่ต้องแยกใช้เป็นการเฉพาะ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงเห็นสมควรปรับปรุงโครงสร้างของ“ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”ที่มีบุคลากรจำนวนจำกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ยกฐานะ “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”ให้เป็น“ส่วนการเจ้าหน้าที่”ที่เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  โดยงานวินัยและนิติการยังเป็นหน่วยงานภายในส่วนการเจ้าหน้าที่  และกำหนดภาระหน้าที่ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

                 

 งานวินัยและนิติการ

                   1.หน่วยวินัย

                             1.1 ดำเนินการทางวินัย

                             1.2 อุทธรณ์และร้องทุกข์

                             1.3 ดำเนินคดีกรณีข้าราชการผิดสัญญาลาศึกษา

                             1.4 ประสานงานเพื่อดำเนินคดีแพ่งและอาญา

                             1.5 ประสานงานเพื่อบังคับคดี

                             1.6 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

                   2.หน่วยนิติการ

                             2.1 ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

                             2.2 พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

                             2.3 นิติกรรมสัญญา

                   ในปี พ.ศ.2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีโครงการวิเคราะห์ภาระหน้าที่และโครงสร้างของส่วนการเจ้าหน้าที่  และได้จัดแบ่งกลุ่มงานภายในส่วนการเจ้าหน้าที่ขึ้นใหม่ พร้อมกับแยก“งานวินัยและนิติการ”ออกจากส่วนการเจ้าหน้าที่ โดยมีประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  กำหนดให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ เป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

                   ในปี พ.ศ.2551 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดให้จัดตั้งกองงานผู้บริหาร เป็นส่วนราชการใหม่ในสำนักงานอธิการบดี โดยประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้“กลุ่มงานวินัยและนิติการ”เป็นกลุ่มงานภายในกองงานผู้บริหาร และได้ปฏิบัติงานมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

ปรัชญา

 

                   มุ่งมั่นให้บริการและปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันให้ดำเนินการโดยถูกต้องและชอบธรรม  โดยยึดในหลักวิชาชีพนักกฎหมาย  หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตย์

 

วิสัยทัศน์

 

                   ให้บริการด้านกฏหมาย โปร่งใสทุกขั้นตอน ดำเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้ปฏิบัติถูกวินัย เป็นกลไกการบริหารด้านคุณธรรม

 

พันธกิจ

 

                   1. เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร

                   2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการและสถาบัน

                   3. จัดทำและตรวจสอบร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ ร่างคำสั่ง และร่างสัญญา ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำ

                   4. สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์  และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยยึดถือความถูกต้องของขั้นตอนดำเนินงานและ
การคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด

                   5. ดำเนินคดีและประสานความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของสถาบัน

                   6. เป็นแบบอย่างของหน่วยงานที่ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาคุณธรรม จริยธรรมและเป็นเครือข่ายในการสร้างราชการใสสะอาด  

 

วัตถุประสงค์

 

                   1. ให้บริการและคำแนะนำด้านกฎหมายด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

                   2. ดำเนินงานด้านระบบคุณธรรมด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

                   3. รักษาสิทธิและประโยชน์ของสถาบันในการดำเนินคดีต่างๆ

                   4. ส่งเสริมให้ระบบการบริหารงานของสถาบันมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

 

นายสุพรรณ  พลายมาศ
นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

   
นิติกรชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ
 

นางสาวประภัสสร  ประทุมนอก

นิติกรชำนาญการ

นางสาวลีลานาฏ  พิมพ์พัฒน์

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

นางสาวกมลชนก  สุขยานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

   
   
   

 

 

Information

118 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น10 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3000 ต่อ 3203-3206

โทรสาร: 02 374 9445
E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.