Photo Photo Photo
Home  //  ข่าว  //  ข่าวประชาสัมพันธ์  //  คลินิกกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ สถาบันฯ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒   

Read more
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2560 [.pdf]      

Read more
คลินิกกฎหมาย

  "คลินิกกฎหมาย" ตอน รู้ไว้สักนิด!! บทลงโทษของคนกระทำผิด  

Read more
Welcome To AEC "ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมอาเซียน"

    Welcome To AEC "ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมอาเซียน"

Read more

 

"คลินิกกฎหมาย"

ตอน รู้ไว้สักนิด!! บทลงโทษของคนกระทำผิด

 

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติบทลงโทษจากการทำความผิดต่างๆ เช่น การฆ่าคน การลักทรัพย์ การฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่เยาวชนเป็นผู้กระทำความผิดก็จะมีการลงโทษเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากยังมีอายุน้อยและมีความรู้สึกผิดชอบชั่ว-ดีอย่างจำกัด ทำให้ในบางกรณีกฎหมายก็อาจจะไม่เอาโทษเลย โดยประมวลกฎหมายอาญาได้แบ่งกลุ่มอายุของเยาวชนที่กระทำความผิดไว้ดังนี้

เด็กดีดอทคอม :: รู้ไว้สักนิด!! บทลงโทษของคนทำผิดกฎหมาย


                 เยาวอายุไม่เกิน 7 ปี >> ถ้ามีการกระทำความผิดทางอาญาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ก็จะถือว่าเยาวชนคนนั้นเป็นผู้กระทำความผิด แต่กฎหมายได้มียกเว้นโทษไว้ให้ สาเหตุเพราะเยาวชนยังไม่รู้สึกผิดชอบชั่ว-ดี

                
เยาวชนอายุ 7 - 14 ปี >> เมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาก็จะถือว่าเยาวชนคนนั้นเป็นผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกัน แต่กฎหมายเห็นว่าเป็นวัยที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่อย่างจำกัด ทำให้มีการยกเว้นโทษให้ แต่จะมีการใช้ “วิธีการสำหรับเด็ก” แทน เพื่อเป็นการปรับปรุงนิสัยและพฤติกรรมของเยาวชนให้กลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิม ซึ่งมีวิธีการดังนี้

    • การว่ากล่าวตักเตือนแก่เยาวชนที่กระทำความผิด หรือแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย

    • การเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย มาทำทัณฑ์บนว่าให้ระวังไม่ให้เยาวชนกลับไปก่อเหตุการณ์ร้ายขึ้นอีก

    • การใช้วิธีการคุมความประพฤติสำหรับเยาวชน โดยมีพนักงานคุมความประพฤติคอยควบคุม ดูแล สอดส่อง

    • ส่งตัวไปอยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่ยอมรับเยาวชนเพื่อทำการอบรมสั่งสอน

    • ส่งตัวไปโรงเรียนหรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเยาวชน (แต่จะต้องไม่ให้อยู่จนอายุเกิน 18 ปี)

 

                 เยาวชนอายุ 14 – 17 ปี >> ผู้ที่กระทำความผิดที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยนี้ กฏหมายถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตามสมควรแล้ว ดังนั้นบทลงโทษที่จะได้รับจึงจะลดลงกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือศาลอาจจะเลือกใช้ “วิธีการสำหรับเด็ก” แทน

                 
เยาวชนอายุ 17 – 20 ปี >> ผู้กระทำความผิดจะได้รับเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่สำหรับในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดยังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่สมบูรณ์ ศาลก็จะลดโทษให้เหลือเพียงหนึ่งในสาม หรือกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายได้กำหนดไว้ 

Information

118 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น10 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3000 ต่อ 3203-3206

โทรสาร: 02 374 9445
E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.