Photo Photo Photo

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ สถาบันฯ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒   

Read more
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2560 [.pdf]      

Read more
คลินิกกฎหมาย

  "คลินิกกฎหมาย" ตอน รู้ไว้สักนิด!! บทลงโทษของคนกระทำผิด  

Read more
Welcome To AEC "ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมอาเซียน"

    Welcome To AEC "ยินดีต้อนรับสู่ ประชาคมอาเซียน"

Read more

 

 

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวประภัสสร  ประทุมนอก

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากุ่มงานวินัยและนิติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3203

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นางสาววริษฐา  บุณยเศรษฐ

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3204

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

นายธนวรรธน์   วรรณธนะเดชาธร

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3205

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นางสาวกมลชนก  งามวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0-2727-3206

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ปรัชญา

 

                   มุ่งมั่นให้บริการและปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันให้ดำเนินการโดยถูกต้องและชอบธรรม  โดยยึดในหลักวิชาชีพนักกฎหมาย  หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตย์

 

วิสัยทัศน์

 

                   ให้บริการด้านกฏหมาย โปร่งใสทุกขั้นตอน ดำเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้ปฏิบัติถูกวินัย เป็นกลไกการบริหารด้านคุณธรรม

 

พันธกิจ

 

                   1. เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร

                   2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการและสถาบัน

                   3. จัดทำและตรวจสอบร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ ร่างคำสั่ง และร่างสัญญา ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำ

                   4. สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์  และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยยึดถือความถูกต้องของขั้นตอนดำเนินงานและ
การคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด

                   5. ดำเนินคดีและประสานความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของสถาบัน

                   6. เป็นแบบอย่างของหน่วยงานที่ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาคุณธรรม จริยธรรมและเป็นเครือข่ายในการสร้างราชการใสสะอาด  

 

วัตถุประสงค์

 

                   1. ให้บริการและคำแนะนำด้านกฎหมายด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

                   2. ดำเนินงานด้านระบบคุณธรรมด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

                   3. รักษาสิทธิและประโยชน์ของสถาบันในการดำเนินคดีต่างๆ

                   4. ส่งเสริมให้ระบบการบริหารงานของสถาบันมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ เป็นหน่วยงานภายในกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย 2 งาน และ 1 หน่วย  ดังนี้

 

  •  งานวินัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์และร้องทุกข์  การดำเนินการกรณีบุคลากรผิดสัญญาลาศึกษา  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี  และดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 

  • งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย  พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  และงานอื่นๆ

 

  • หน่วยบริหารและธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำแผน  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานบุคลากร  งานพัสดุ  งานเอกสารประกอบการประชุม  งานผลิตเอกสาร  และงานสนับสนุนอื่น

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการมีอัตรากำลังทั้งสิ้น จำนวน 6 อัตรา  เป็นอัตราที่บรรจุแล้ว 5 อัตรา  และอัตราว่างที่ยังไม่ได้บรรจุ 1 อัตรา  ดังนี้

 

  • หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ  ได้แก่  นายสุพรรณ  พลายมาศ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

 

  • งานวินัยและงานนิติการ  ได้แก่  1. นางสาวประภัสสร ประทุมนอก พนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 2. นางสาวลีลานาฏ พิมพ์พัฒน์  และ 3. นางสาววริษฐา บุณยเศรษฐพนักงานสถาบันตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 

  • หน่วยบริหารและธุรการ  ได้แก่  นางสาวกมลชนก  สุขยานี  พนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

                

 

             กลุ่มงานวินัยและนิติการเป็นหน่วยงานให้บริการด้านกฎหมาย ซึ่งแรกเริ่มจัดตั้งในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ“แผนกการเจ้าหน้าที่”กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรียกว่า“งานวินัยและนิติการ”มีภาระหน้าที่ในการร่างและตรวจสอบระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน ร่างและตรวจสอบสัญญาต่างๆ ที่สถาบันได้ทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก ร่างหนังสือโต้ตอบข้อหารือหน่วยงานภายนอก/ภายในสถาบันให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับของทางราชการ ติดต่อประสานงานและดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม และชดใช้ทุน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ในปี พ.ศ.2531 สำนักงานอธิการบดีได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโดยได้ดำเนินการแบ่งส่วนราชการใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ “แผนกการเจ้าหน้าที่” เป็น  “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่” แต่ยังเป็นหน่วยงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  โดยมีงานวินัยและนิติการเป็นหน่วยงานภายในของฝ่ายการเจ้าหน้าที่เช่นเดิม  ต่อมาในปี พ.ศ.2539  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้แยก“ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”ออกจากกองกลาง  และให้มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแล  และงานวินัยและนิติการยังเป็นหน่วยงานภายในของฝ่ายการเจ้าหน้าที่

                   เนื่องจากภาระงานด้านบริหารงานบุคคลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ยุ่งยากและซับซ้อน  อีกทั้งกฎหมาย  ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ  ที่มีผลใช้บังคับกับบุคลากรแต่ละประเภท มีทั้งที่สามารถใช้บังคับร่วมกันได้และที่ต้องแยกใช้เป็นการเฉพาะ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงเห็นสมควรปรับปรุงโครงสร้างของ“ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”ที่มีบุคลากรจำนวนจำกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ยกฐานะ “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”ให้เป็น“ส่วนการเจ้าหน้าที่”ที่เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  โดยงานวินัยและนิติการยังเป็นหน่วยงานภายในส่วนการเจ้าหน้าที่  และกำหนดภาระหน้าที่ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

                 

 งานวินัยและนิติการ

                   1.หน่วยวินัย

                             1.1 ดำเนินการทางวินัย

                             1.2 อุทธรณ์และร้องทุกข์

                             1.3 ดำเนินคดีกรณีข้าราชการผิดสัญญาลาศึกษา

                             1.4 ประสานงานเพื่อดำเนินคดีแพ่งและอาญา

                             1.5 ประสานงานเพื่อบังคับคดี

                             1.6 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

                   2.หน่วยนิติการ

                             2.1 ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

                             2.2 พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

                             2.3 นิติกรรมสัญญา

                   ในปี พ.ศ.2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีโครงการวิเคราะห์ภาระหน้าที่และโครงสร้างของส่วนการเจ้าหน้าที่  และได้จัดแบ่งกลุ่มงานภายในส่วนการเจ้าหน้าที่ขึ้นใหม่ พร้อมกับแยก“งานวินัยและนิติการ”ออกจากส่วนการเจ้าหน้าที่ โดยมีประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  กำหนดให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ เป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

                   ในปี พ.ศ.2551 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดให้จัดตั้งกองงานผู้บริหาร เป็นส่วนราชการใหม่ในสำนักงานอธิการบดี โดยประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้“กลุ่มงานวินัยและนิติการ”เป็นกลุ่มงานภายในกองงานผู้บริหาร และได้ปฏิบัติงานมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

Information

118 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น10 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3000 ต่อ 3203-3206

โทรสาร: 02 374 9445
E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.